Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Boľkovce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE BOĽKOVCE

 
                                                         
      

                     1. Poslanie PRO celkový prístup a podmienky spracovania 

 

Charakteristika Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Metodika prípravy PHSR 

                            

                            2. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ 

Sociálno ekonomická analýza  
Rozvojový potenciál a ľudské zdroje,ekonomika,občianska vybavenosť,vzdelávanie a kultúra, životné prostredie
Demografická situácia a trendy 
Školstvo a vzdelávanie 
Sociálna situácia 
Zdravotná situácia a zdravotná infraštruktúra 
Kultúra a šport 
Analýza realizovaných opatrení 
Relevantnosť stratégie,efektívnosť a účinnosť podpory,vyhodnotenie kritických faktorov,identifikácia opatrení na zvýšenie efektívnosti realizácie
Strom problémov 
SWOT analýza obce Boľkovce 
Silné stránky,slabé stránky,príležitosti,ohrozenia
PHSR-obce Boľkovce 
Matica problémov,silných stránok a strategických cieľov 
Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja 
Koherentné poradie disparít,faktory rozvoja
Inštitúcie a ostatné zariadenia 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 
Podnikateľská sféra a služby 
Priemysel 
Poľnohospodárstvo a lesníctvo 
Výstavba a stavebníctvo 
Telekomunikačné a poštové služby 
Cestovný ruch 
Prírodné charakteristiky 
Infraštruktúra a životné prostredie 
Charakteristika ekológie a životného prostredia
Dopravná infraštruktúra 
Energetické siete 
Súčasný potenciál infraštruktúry 

 

 

                                         3. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA 

-Ciele a priority 
-Globálny cie,špecifické ciele,priority,hlavné oblasti smerovania podpory
-Strom cieľov  

-Všeobecný cieľ č.I. 
Rozvoj malého a stredného podnikania,poľnohospodárskej produkcie založenej na tradícií
a danostiach mikroregiónu
Špecifické ciele I./ 1,2,3   

-Všeobecný cieľ II. 
Rozvoj komunálnej,sociálnej a technickej infraštruktúry          
Špecifické ciele II./ 1,2,3  

-Všeobecný cieľ III. 
Rozvoj a ochrana historických a prírodných hodnôt pre vytvorenie podmienok na rozvoj
cestovného ruchu  
Špecifické ciele III./ 1,2,3

-Opatrenia a aktivity 
-Opatrenia,súhrn aktivít,aktivity,napomáhanie realizácií priorít 
-Plán aktivít a časový harmonogram 
-Opis rozvojovej stratégie 
-Programová štruktúra, merateľné ukazovatele
-Navrhovaný integrovaný prístup 

 

 

                                              4. FINANČNÝ PLÁN 

Potencionálne zdroje financovania v SR,možnosti a podmienky pre ich čerpanie
Rozdelenie financií na programovacie obdobie 
Parametre finančného plánu,finančná tabuľka programu
Rozdelenie financií na priority a opatrenia 
Finančná tabuľka podľa priorít a opatrení

 

 

                                    5. ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE 

-Zabezpečenie realizácie 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Boľkovce a jeho prepojenie na Národný
rozvojový plán v SR, PHSR BB SK a na ďalšie rozvojové programy
-Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 
Inštitucionálne zabezpečenie, opatrenia na realizáciu programu a princípy fungovania modelu implementácie
-Informovanie verejnosti o implementácií PHSR 
-Monitorovanie a hodnotenie 
Princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
-Harmonogram realizácie 
Časový rozvrh činností vedúcich k vytvoreniu PRO

 

                                                       

                                                       7. PRÍLOHY 

-Súhrn vybratých názorov a návrhov obyvateľov obce 
-Fotodokumentácia projektu 

 

 

                                                              2.

-Obec Boľkovce sa zapojila do činnosti združenia obcí na základe dobrovoľnosti v rámci spolupráce jednotlivých obcí konkrétneho územia.
-Tvoria ho obce : Boľkovce ,Čakanovce ,Čamovce , Holiša , Kalinovo , Nitra nad Ipľom, Rátka, Šiatorská Bukovinka, Šíd ,Šurice,Trebeľovce
-Predstavitelia obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva schválili založenie a názov mikroregiónu  Obručná.
-Spôsob spoločného plánovania vytvára lepšie predpoklady pre úspešnejšie presadzovanie záujmov obce a mikroregiónu v nových podmienkach.
-Cieľom PHSR je zabezpečiť vytvorenie súhrnu opatrení na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja ,ktorý umožní uspokojovať potreby súčasnej generácie bez toho aby ohrozil možnosti uspokojovania potrieb budúcich generácií.
-Programovanie ďalšiho rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov,ďalších zdrojov spoločenstva ako aj rôznych iných zdrojov dostupných regionálnej a miestnej samospráve.
-Poslanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
-Najväčšie úsilie je zamerané na zvyšovanie produkčnej schopnosti obyvateľov a kvality života pomocou systematického plánovania ,riadenia a realizovania sociálno-ekonomického rozvoja obce so zameraním na poskytovanie kvalitných služieb pre obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov.
-Hlavnou úlohou obce je koordinácia činností s ostatnými obcami a subjektami vo všetkých oblastiach života so zameraním na rozvoj územia, cezhraničnú spoluprácu a na skvalitnenie života obyvateľov v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.
-Celkový prístup a podmienky spracovania
-Obyvatelia obce Boľkovce sa zapojili do procesu spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 11 partnerských obcí v rámci mikroregiónu Obručná. K realizácií tejto úlohy sa uskutočnilo školenie za účasti občanov,poslancov obecného zastupiteľstva, starostu,prislušníkov jednotlivých spracovaleľských skupín a vedenia pre spracovanie projektu PHSR obce.
Hlavná partnerská skupina:
Starosta obce Boľkovce a 10 spolupracujúcich obcí v rámci mikroregiónu
RSDr. Mag Ján – Šurice, Urbančok Pavol – Čamovce, Foldi Štefan – Šíd, Spodniak Milan – Rátka, Gášpar Aladár – Čakanovce, Badinka Juraj – Šiatorská Bukovinka, Šulek Štefan – Trebeľovce, Sedliaková Margita –Boľkovce, Šarkan Ján – Kalinovo, Berki Gabriel – Nitra nad Ipľom, Zsélyi Gejza - Holiša

Spracovateľ: Agentúra projektového manažmentu AX
Projektový manažér: PaedDr.Hana Blažíčková

 

 

Pracovná skupina č.1 pre tvorbu PHSR obce
Vedúci skupiny: Ing. Pavol Kráľ
Starostovia obcí: Šurice a 10 spolupracujúcich obcí
Špecialisti: PaedDr. Hana Blažíčková
Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc
Odborní externí experti: Mgr. Marcel Hudec,RSDr. Jozef Cerovský,Ing. Želmíra Kolimárová Administrátor: Ľubica Marková,Ján Bystriansky

 

Pracovná skupina č.2 pre hodnotenie územných podmienok a dokumentačné činnosti / audit, zostavenie dokumentácií PHSR a spracovanie dokumentácie vyhodnotenia podmienok územného rozvoja obce/
Vedúci skupiny: Ing. Pavol Kráľ
Špecialisti: PaedDr. Hana Blažíčková
Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc
Odborní externí experti: Ing. Želmíra Kolimárová,Mgr.Marcel Hudec,RSDr. Jozef Cerovský

Pracovná skupina č.3 pre tvorbu PHSR obce Boľkovce
Vedúci skupiny: Ing. Pavol Kráľ
Zástupcovia žiadateľa: Starosta obce
Špecialisti: Prof. Ing. Juraj Hraško,DrSc,PaedDr. Hana Blažíčková
Odborní externí experti: Ing. Želmíra Kolimárova,Mgr. Marcel Hudec,RSDr. Jozef Cerovský,Prof. Ing. Juraj Hraško,DrSc

Pracovná skupina č.4 pre tvorbu akčného plánu mikroregiónu
Vedúci skupiny: Ing. Pavol Kráľ
Zástupca žiadateľa: RSDr. Ján Mag
Zástupcovia partnerov: Starostovia obcí
Špecialisti: PaedDr. Hana Blažíčková ,Prof.Ing.Juraj Hraško,DrSc
Odborní externí experti: Mgr. Marcel Hudec ,Ing. Želmíra Kolimárová, RSDr. Jozef Cerovský

 

 

 

         CHARAKTERISTIKA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO                                                                 ROZVOJA

Program hospodárského a sociálního rozvoja /PHSR/ je strednodobým programovým dokumentom,ktorý obsahuje:
-analýzu hospodárského a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja a stanovenie jednotlivých priorít a cieľov
-návrhy finančného a administratívneho zabezpečenia realizácie tohoto programu
-alokáciu a žiadateľov/prijímateľov zdrojov podľa sektorov
Základným cieľom PHSR je vytvoriť v obci Boľkovce podmienky na zlepšenie života obyvateľov a prosperitu obcí vypracovaním stratégie rozvoja obce.

 

                 METODIKA PRÍPRAVY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO                                                                            ROZVOJA

 

TVORBA VÍZIE
Zainteresovanie všetkých strán
ANALYTICKÁ ČASŤ
ANALÝZA ÚZEMIA OBCE BOĽKOVCE
Analýza problémov
Audit zdrojov
Analýza príležitostí
Zber nápadov
SWOT ANALÝZA OBCE BOĽKOVCE
KONCEPČNÁ ČASŤ
PRIORITY , VYTÝČENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV
ROZVOJOVÉ PROGRAMY- Súlad s VÚC,SR/ROP,SOP/
Potencionálne zdroje
NÁVRHY PROJEKTOV
REALIZAĆNÁ ČASŤ
AKČNÝ PLÁN / PRÍPRAVA PROJEKTOV
IMPLEMENTÁCIA ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV
Obec
SPATNÁ VAZBA – MONITORING - KONTROLA

 

 

 

                            EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ

 

                                    SOCIÁLNO – EKONOMICKÁ ANALÝZA
Obec Boľkovce leží 9 km východne od mesta Lučenec. Na západe jej kataster susedí s katastrom mesta Lučenec a obce Mikušovce. Z východnej strany hraničí s okresom Rimavská Sobota a obcou Nitra nad Ipľom. Z juhu susedí s obcami Holiša a Trebeľovce. Je vzdialená 15km od hranice s Maďarskou republikou, čo má pozitívny dosah na možný rozvoj cestovného ruchu.
Okolie obce má priaznivé pôdno-klimatické podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu. Nerastné suroviny vo väčšom rozsahu tvoria základňu pre výrobu stavebných hmôt a materiálov. Priemysel je rozvinutý vo väčšom rozsahu len v blízkych mestách ( Fiľakovo, Lučenec ).
Existuje funkčná dopravná obsluha medzi obcou Boľkovce a okolitými obcami.
V katastri obce sa nachádza letisko,ktorého kapacitu okrem športových a záujmových aktivít je možné využiť aj na rozvoj malej letecckej dopravy.

                                     DEMOGRAFICKÁ SITUÁCIA A TRENDY
V okrese Lučenec ( kde patrí obec ) žije 73 081 obyvateľov, z toho je 34 880 mužov a 38 144 žien. Počet obyvateľov relatívne stagnuje.
V 11 obciach mikroregiónu žije 8 686 obyvateľov, z toho 4 280 mužov a 4 406 žien. Región má nízku vzdelanostnú úroveň obyvateľov s trvalou migráciou vzdelaných ľudí z týchto obcí.
Nepriaznivý je aj demografický vývoj vekovej struktury obyvateľov mikroregiónu. Z celkového počtu obyvateľov tvoria deti do 14 rokov 15,1%, dôchodcovia 19,7%. Trend a tendencia vývoja je nárast dôchodcov a pokles detí, čo je negatívne.
OBEC POČET OBYVATEĽOV Spolu Muži Ženy Do 14 r. od 15 do 59 M od 15 do 54 ž Nad 60 r. M Nad 55 r. Ž Dôchodc. Spolu Boľkovce 669,332,337,128,222,208,45,66,111

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OD POSLEDNÉHO SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA DO SÚČASNOSTI
Obec Boľkovce Obručná Sčítanie obyvateľov 669,8686
Súčasnosť 664,8686 Rozdiel -5,0.
Celkovo došlo oproti roku 2001 v obci Boľkovce k poklesu počtu obyvateľov o 5.
Na základe štatistických údajov z posledného sčítania ľudu
obec štatistika Počet narodených detí v
Boľkovce 1997 -9, 1998 -9, 1999 -5, 2000 -5, 2001 -6, 2002 -7, 2003-10, 2004 -3                                         ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

 V obci Boľkovce je materská škola a školská jedáleň V spádovej oblasti obce nie je zriadená žiadna stredná škola.Sieť malého školstva je riešená v rámci zriadených školských obvodov s mestami Lučenec a Fiľakovo.Malé školstvo je tvorené i sieťou predškolských zariadení. V súčasnej dobe je najviac upravovaná sieť predškolských zariadení. Sieť je upravovaná podľa demografického vývoja. Sieť predškolských zariadení nie je identická so sieťou základných škôl. V obci Boľkovce je zriadené predškolské zariadenie. Vzdelávanie je zabezpečované i podľa školských obvodov v meste Lučenec a Fiľakovo. Pre obec Boľkovce, pre ročníky 1.- 9. s VJM a ročníky 1. - 9. s VJS .Sieť základných škôl i predškolských zariadení bude potrebné upravovať podľa využívateľnosti .

 

                                             SOCIÁLNA SITUÁCIA

K polovici roka 2002 bolo evidovaných v Lučenci na OÚ – odbor sociálnych vecí 11 889 poberateľov dávok sociálnej pomoci, z toho 6 638 bolo poberateľov evidovaných na úrade práce. Zároveň bolo evidovaných v rámci okresu 4 243 občanov, poberateľov štátných sociálnych dávok.V rámci sociálnych služeb, opatrovateľskú službu využilo 285 občanov – starých občanov a zdravotne postihnutých občanov.V rámci okresu Lučenec sú zriadené nasledovné zariadenia sociálnych služeb.
V pôsobnosti BBSK :
-Domov sociálnych služeb Lučenec – Slatinka
-Domov sociálnych služeb Liberta Lučenec Tuhárske nám.
-Domov dôchodcov a DSS ( ZOS, DOR ) Lučenec Tuhárske nám.
-Domov dôchodcov a DSS AMBRA Lučenec, Rubanisko III.
-Domov sociálnych služeb Nádej Vidiná
-Krízové středisko Lučenec Železničná ul.
-V pôsobnosti mesta Lučenec : Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom
-V pôsobnosti onych právnických osob : Domov dôchodcov BETÁNIA Kalinovo
-V pôsobnosti Krajského úradu : Detský domov Šíd
-Sociálna situácia v obciBoľkovce nie je priaznivá. Vysoká nezamestnanosť má negatívny vplyv na životnú úroveň obyvateľov obce. Počet poberateľov sociálnych dávok, ako aj počet nezamestnanch, zodpovedá okresnému priemeru. Občania obce využívajú služby v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pôsobia v regióne.
-Obec eviduje 98 nezamestnaných z celkového počtu 265 aktívne činných obyvateľov, čo predstavuje 36 % nezamestnanosť. Priamo v obci je zamestnaných iba 25 občanov, ostatní zaprácou dochádzajú. 24 nezamestnaných je zapojených do aktivačnej činnosti. V rámci sociálnych služieb obec poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom jedného zamestnanca.

          

                   ZDRAVOTNÁ SITUÁCIA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Základným cieľom zdravotnej politiky okresu Lučenec je neustále zlepšovanie zdravotného stavu populácie, a to prostredníctvom vylepšovania kvality života, životných a pracovných zvyklostí, ako aj zvyšovaním kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.V okrese sa nachádza jedno nemocničné zariadenie, a to Nemocnica s poliklinikou v Lučenci. Zdravotnícku starostlivost zabezpečuje tiež samostatná Poliklinika Fiľakovo a sieť zdravotnických zariadení v obciach.V obci Boľkovce je zdravotná starostlivosť zabezpečená v celom rozsahu prostredníctvom zdravotníckych zariadení v okresnom meste Lučenec.

                                                   KULTÚRA A ŠPORT
                                                        Širšie vzťahy
-V súčasnosti majú jednotlivé kultúrne zariadenia v okrese- Novohradské múzeum, Novohradská galéria, Novohradská knižnica a Novohradské osvetové stredisko – právnu subjektivitu.Napriek zložitej finančnej situácií Novohradská galéria pokračovala v organizovaní výstav a ďalších kultúrnych aktivít bez obmedzenia.
-Verejné knižnice tvoria jednu zo základných zložiek inštituciálnej základne miestnej kultúry. Ich zriaďovateľmi sú Mestské a obecné úrady /spolu 55 knižníc v obciach okresu. Zriaďovateľom Novohradskej knižnice v meste Lučenec je KÚ v Banskej Bystrici.
-Knižnice poskytujú občanom knižnično-informačné služby a podieľajú sa na organizovaní kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Podmienkou realizácie týchto služieb je priebežne budovaný knižničný fond.
Spôsob financovania:
Novohradská knižnica je financovaná vo forme príspevku z KÚ. Regionálna kultúra je financovaná zo štátneho príspevku, obecného rozpočtu a sponzorsky.
Kultúrne podujatia v mikroregióne:
V súčasnosti je najlepšie rozvinutá cezhraničná spolupráca v kultúrnej oblasti. Spoločné kultúrne programy napomáhajú vzájomné zbližovanie ľudí žijúcich na oboch stranách hraníc, čo môže mať v budúcnosti pozitívny vplyv na hospodársku a obchodnú spoluprácu. Kultúrne akcie zároveň napomáhajú i rozvoju turistického ruchu v mikroregióne. Medzi najväčšie podujatia patrí Novohradský folklórny festival,ktorý je poriadaný už siedmy rok.

                                       Zoznam kultúrnych pamiatok v obci
Por.č.Oblasť Súčasný stav
1.Kultúrne zariadenie ako samostatný objekt
2 kultúrne domy,knižnica
2.Stav kultúrneho zariadenia
Prevádzkyschopné
3.Historické objekty v obci
2 kostoly z toho jeden je historická pamiatka
4.Aké spolky pracujú v obci
Záujmové športové organizácie na blízkom letisku
5.Vedenie písomných záznamov o obci
Vedie sa kronika obce
6.Spolupráca pri kultúrnych akciách so školou
Spolupráca s materskou školou
7.Je vyčlenená samostatná osoba zaoberajúca sa kultúrou
Rieši obec prostredníctvom kultúrnej komisie
8.Koľľko finančných prostriedkov ročne investujete do kultúry ?
20 000 Sk
9.Aké kultúrne alebo umelecké aktivity organizujete?
Hudobné podujatia na letisku

 

                                                         Šport:
Medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie športy v obci patrí futbal, letecké a výsadkové akcie poriadané na letisku. V obci sa nachádza futbalové ihrisko. Negatívne na rozvoj futbalu a aj ostatných športov vplýva nepriaznivá finančná situácia, ktorá obmedzuje masové pestovanie týchto športov. Telocvične sú využívané predovšetkým v meste Fiľakovo a v obciach Kalinovo a Ratka. Strelnice v súčasnom období sú v malej miere využívané predovšetkým z dôvodu finančnej náročnosti a prísnych legislatívnych predpisov, čo núti súčasných prevádzkovateľov k profesionalizácií ich prevádzky alebo zrušeniu.


                                  ANALÝZA REALIZOVANÝCH OPATRENÍ
Kvantifikácia a hodnotenie dopadov realizovaných opatrení financovaných z verejných zdrojov alokovaných na ostatné podporné politiky v oblasti globálnych cieľov,cieľov ekonomickej a sociálnej kohézie a hlavných cieľov politík EÚ so zameraním na relevantnosť stratégie, efektívnosť a účinnosť podpory,vyhodnotenie kritických faktorov a identifikáciu opatrení na zvýšenie efektívnosti realizácie.

                                          

                                                STROM PROBLÉMOV
                                    Analýza problémov, príčin a dôsledkov
Obec Boľkovce je na nízkej úrovni v hospodárskej a sociálnej oblasti v porovnaní s vyspelejšími obcami v SR, susednej MR ale aj v EÚ v najdôležitejších ukazovateľoch / najvyššia priemerná miera nezamestnanosti, nízka produktivita a konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, slabá kúpna sila a nízka životná úroveň obyvateľstva
1.Malý počet a nedostatočná konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľských subjektov
1.
a-Nedostatok investičných zdrojov a inovácií
1.b-Stagnácia poľnohospodárstva, úpadok aktivít a produkcie vo vidieckých lokalitách
1.c-Podpriemerné využívanie potenciálu tradícií,remeselnej výroby,spracovanie dreva a podporných služieb
2.Nedostatočná komunálna infraštruktúra a poddimenzovaná sociálna infraštruktúra
2.a-Nedostatočne vybudovaná,alebo chýbajúca komunálna infraštruktúra a znečisťovanie životného prostredia
2.b-Nedosatatok zdrojov na obnovu kultúrnej a sociálnej infraštruktúry v centrách obcí spojených s prevádzkou a údržbou
2.c-Slabá kvalita miestných a regionálnych komunikačných sieti a komunikácií
3.Nedeostatočne využívaný historický a prírodný potenciál územia pre cestovný ruch
3.a-Nedostatočne udržiavané historické pamiatky v obciach / historické budovy,hrady,kostoly,významné lokality
3.b-Nedostatočný marketing územia, informovanosť o území,nedostatočné riadenie cestovného ruchu
3.c-Nízka úroveň služieb a nedostatok ubytovacích kapacít pre cestovný ruch
4.-Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľov a nedostatočná flexibilita a adaptabilita na trhu práce
4.a-Slabá znalosť trhového prostredia a nízka úroveň pripravenosti obyvateľov k uplatneniu sa na trhu práce
4.b-Nárast počtu neprispôsobivých občanov,nedostatok podnikateľských aktivít v obci
4.c-Slabý záujem obyvateľov o veci verejné a nedostatočná informovanosť obyvateľov

                                     SWOT ANALÝZA OBCE BOĽKOVCE
                                                     Silné stránky
-Obec Boľkovce sa nachádza 9 km východne od okresného mesta Lučenec v dosahu perspektívnej dopravnej trasy Lučenec-Šalgotarján.Táto geografická poloha je veľmi výhodná na cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj.Vyznačuje sa veľkou biodiverzifikáciou územia,ktorá obsahuje pestré spoločenstvá fauny a flóry,zachovalú štruktúru prírodného prostredia.V dosahu nadregionálnych väzieb dopravných komunikačných sieti,medzinárodné spojenie Zvolen-Lučenec-Fiľakovo- Salgotarján-Hatvan-Budapešť,( smery Bratislava-Košice, a smer sever-juh Lučenec-Budapešť).
-Kultúrno-historické bohatstvo-osada ľudu popolnicových polí
-Tradícia aktívnej spolupráce v oblasti kultúry, športu a vzdelávania medzi slovenskou a maďarskou stranou
-Priaznivé pôdno-klimatické podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu
-V obci fungujúce poľnohospodárstvo.
-Tradícia cezhraničnej súčinnosti, vhodný územný a prírodný potenciál pre diverzifikáciu na vidieku a pre letnú vidiecku turistiku
-Dostatek voľných pracovných síl na trhu práce pre potreby daného územia
-Funkčná autobusová doprava v obci dostatočná hustota siete miestných komunikácií
-Vybudovaná telekomunikačná sieť, pokrytie obce infokanálom,elektrická sieť,v obci existujúci rozvod zemného plynu a vodovod
-Letecké športové centrum prevádzkuje letisko slúžiace na športové súťaže, výcvik parašutistov a ďalšie aktivity                                                         Slabé stránky
-Vysoká miera nezamestnanosti
-Nedostatečná technická infrastruktura – predovšetkým chýba kanalizácia, ČOV v obci
-Nedostatočne využívaný potenciál územia v katastri obce pre rozvoj cestovného ruchu
-Nepriaznivý demografický vývoj, slabá vzdelanostná úroveň obyvateľstva v porovnaní s inými regiónmi
-Odchod mladých vzdelaných ľudí z obce
-Zastaralý bytový fond
-Nedostatočné rozvinuté malé a stredné podnikanie v spádovom území obce
-Majetkovo nevysporiadaná časť pozemkov
-Slabá ekonomická výkonnosť v porovnaní s inými regiónmi a nedostatočný rozsah a kvalita poskytovaných služieb
-Malý záujem a aktivita obyvateľov o rozvojové programy, prípadne riešiť problémy
-Rast počtu neprispôsobivých obyvateľov
-Slabá kúpna sila obyvateľstva
-Nedostatok ubytovacích kapacít pre cestovný ruch
-Poškodené komunikácie v obci

                                                          Príležitosti
-Využiť prihraničný charakter obce v rámci cezhraničnej spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu
-Príležitosť efektívne využiť zdroje EÚ na skvalitnenie ochrany životného prostredia – dobudovať a skvalitniť technickú infraštruktúru v obci
-Možnosti spoločného získania investičných zdrojov pre rozvojový program obce zo štrukturálnych fondov EÚ, z programu obnovy dediny a pod.
-V rámci cezhraničnej spolupráce rozšírenie investičných aktivít podnikateľských subjektov aj na územie obce Boľkovce
-Domáce a zahraničné programy ( štrukturálne fondy EÚ ) môžu podporovať prípravu spoločných programov zameraných na vzdelávanie, rekvalifikácie a celoživotné vzdelávanie dospelých
-Rozvoj agroturistiky, poznávacej turistiky, zvýšenie návštevnosti v obci a jej okolí
Možnosti spoločného čerpania predvstupových fondov EÚ v prospech rozvoja ekonomických aktivít ( nové investície zo zdrojov EÚ)
-Výhodná poloha / juh SR / môže pozitívne vplývať na revitalizáciu a rozvoj vidieckych oblastí a podporuje diverzifikáciu v oblasti poľnohospodárstva
-Cezhraničné programy a aktivity v oblasti informačných technológií zvyšujúce prístup k informáciám
-Spoločný marketing spádového územia , spoločné vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu so zapojením obce môžu prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti
-Rozvoj ekopoľnohospodárstva
-Oprava a výstavba miestných komunikácií
-Výstavba sociálnych bytov v obci
-Modernizácia letiska

                                                        Ohrozenia
-Zvyšovanie ekonomickej stagnácie v obci, znižovanie životnej úrovne obyvateľstva
-Rastúca dlhodobá nezamestnanosť v oblasti, nepripravenosť obyvateľov na podnikanie a konkurenciu v rámci trhu práce
-Prehlbovanie sociálnych a ekonomických problémov, zhoršovanie úrovne bezpečnostnej situácie obyvateľstva v dôsledku čiastkového nárastu sociálnej kriminality,prejavuje sa neprítomnosť polície
-Ďalšie prehlbovanie dopravnej izolovanosti a zanedbávanie súčasnej dopravnej infraštruktúry
-Pretrvávanie nepriaznivého demografického vývoja
-Prejavuje sa mierna migrácia obyvateľstva do miest a do vyspelejších oblastí SR, MR a do štátov EÚ
-Zvyšovanie počtu rodín a osôb na hranici chudoby, nárast počtu neprispôsobivých ľudí
-Nedostatočné využívanie kapacít letiska
       PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

                                              OBCE
                                                        PREHĽAD
Celkový prehľad všeobecných cieľov, špecifických cieľov, opatrení podľa priorít rozvoja a ich vzájomnej prepojenosti

GLOBÁLNY CIEĽ :
-Vytvoriť v danom regióne podmienky na zlepšenie života obyvateľov a ich prosperitu prostredníctvom stratégie rozvoja vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 11 partnerských obcí združených do Mikroregiónu Obručná a tak zvýšiť schopnosť mikroregiónu identifikovať príležitosti na projekty pre čerpanie fondov EÚ.
Všeobecný cieľ č.I
-Rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárskej produkcie založenej na tradícií a danostiach mikroregiónu
Špecifický cieľ č. I/1
-Podpora živnostenských podnikaní a inovácií malých a stredných podnikateľských subjektov
Špecifický cieľ č. I/2
-Podporovať revitalizáciu poľnohospodárskych odvetví a ekologizáciu výroby
Špecifický cieľ č. I/3
-Oživiť a podporovať remeselnú výrobu a aktivity podporujíce lesné hospodárstvo

     Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií Všeobecného cieľa č.1
-Zvýši sa zamestnanosť a samozamestnanie
-Zväčší sa kúpna sila obyvateľov mikroregiónu
-Rozšíri sa počet podnikateľských subjektov v území
-Zvýšia sa investície do nových technológií a inovácií
-Rozšíria sa výrobné kapacity,sortiment výroby a služieb
-Dôjde k celkovému skvalitneniu života a bývania občanov
-Zabezpečí sa ochrana životného prostredia
-Nárast konkurencieschopnosti domácich podnikateľských subjektov
-Zvýši sa príťažlivosť územia pre turizmus
Všeobecný cieľ č. II
-Rozvoj komunálnej,sociálnej a technickej infraštruktúry s dôrazom na potreby mikroregiónu
Špecifický cieľ č. II/1
-Podpora rozvoja vodovodných a kanalizačných sietí pre obyvateľstvo a budovania ekologických stavieb v záujme ochrany životného prostredia a zdravia občanov
Špecifický cieľ č. II/2
-Podpora obnovy,rozvoja a skrášlenia miestnych a mikroregionálnych centier kultúry,športu a významných budov a lokalít
Špecifický cieľ č. II/3
-Skvalitnit a rozvíjať miestne komunikačné siete s možnosťou napojenia na nadregionálne siete a prihraničné lokality

     Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií Všeobecného cieľa č.2
-Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry obcí
-Zásadné rozšírenie napojenosti občanov na vodovodné a kanalizačné siete
-Zabezpečenie realizácie čistenia splaškových a odpadových vôd
-Skvalitnenie ochrany životného prostredia
-Skvalitnenie občianskej vybavenosti
-Zlepšenie podmienok pre rozvoj turistiky

Všeobecný cieľ č. III
-Rozvoj a ochrana historických a prírodných hodnôt pre vytvorenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu
Špecifický cieľ č. III/1
-Rozvoj občianskej vybavenosti obce,udržiavanie historických pamiatok , budov a lokalít s cieľom ich sprístupnenia v záujme rozvoja cestovného ruchu
Špecifický cieľ č. III/2
-Podpora harmonizácie chránených území a turistických služeb,rozvoj komplexných marketingových aktivít
Špecifický cieľ č. III/3
-Podpora aktivit na zvyšovanie atraktívnosti územia v záujme rozvoja cezhraničnej spolupráce a zvýšenia podielu mikroregiónu na cestovnom ruchu


    Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií Všeobecného cieľa č.3
-Rozvoj sekundárnych služieb cestovného ruchu,t.j. zvýšenie príležitostí v mikroregióne
-Zlepšenie marketingu územia
-Zvýšenie aktivít na ochranu prírody a životného prostredia
-Zvýšenie efektívnosti vynaložených zdrojov na propagáciu územia v rámci medzikomunálnej spolupráce


                  
 MATICA PROBLÉMOV SILNÝCH STRÁNOK A        

                               STRATEGICKÝCH CIEĽOV
                                            

                                                    Riešenie problému
                                                      Silné stránky
                                                    Strategické ciele

-Nízky počet a nedostatočná konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľských subjektov
-Nedostatok investičných zdrojov a inováciéí
-Stagnácia poľnohospodárstva a pokles aktivít a produkcie vo vidieckých lokalitách
-Nevyužívanie potenciálu tradícií remeselnej výroby,spracovanie dreva a podporných služieb
-Obec Boľkovce leží 15 km od štátnej hranice hranice s Maďarskou republikou,leží v blízkosti perspektívnej dopravnej trasy Lučenec-Šalgótarján,Táto geografická poloha je veľmi výhodná na cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj
-Nadregionálne väzby dopravných komunikačných sieti,medzinárodné spojenie Zvolen-Lučenec Salgotarján-Hatvan-Budapešť ( smer sever-juh Lučenec-Budapešť)
-Existencia hraničného prechodu medzinárodného významu ( Šiatorská Bukovinka-Somoskojfalu ) 4 km od obce Šurice
-Priaznivé pôdno-klimatické podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu
-Nerastné suroviny podporujíce rozvoj stavebníctva
-Dostatek voľných pracovných síl na trhu práce v rámci mikroregiónu
-Funkčná autobusová doprava v oblasti dostatečná hustota siete miestných komunikácií
-Vybudovaná telekomunikačná sieť, pokrytie mikroregiónu infokanálom
-Rozsiahla elektrická sieť, v časti mikroregiónu existujúci rozvod zemného plynu

-VC I.Rozvoj malého a stredného podnikania a poľnohospodárskej produkcie,založenej na tradícií a miestnych danostiach obce Boľkovce

-Nedostatočná komunálna infraštruktúra a neudržiavané budovy sociálnej infraštruktúry
-Nedostatočne vybudovaná,chýbajúca komunálna infraštruktúra,znečisťovanie ŽP
-Nedostatok zdrojov na obnovenie centra obce údržba a prevádzka sociálnej infraštruktúry
-Nedostatočná kvalita miestnych a regionálnych sietí,komunikácií
-Vyznačuje sa veľkou biodiverzifikáciou územia,ktorá obsahuje pestré spoločenstvá fauny a flóry,zachovalú štruktúru prírodného prostredia
-Nadregionálne väzby dopravných komunikačných sieti,medzinárodné spojenie Zvolen-Lučenec-Fiľakovo- Salgotarján-Hatvan-Budapešť, smer sever-juh Lučenec-Budapešť)
-Bohatá historická a kulturná tradícia,kultúrne pamiatky ( hrad Šurice)
-Kultúrno-historické bohatstvo-osada ľudu popolnicových polí
-Nerastné suroviny podporujíce rozvoj stavebníctva
-Dostatek voľných pracovných síl na trhu práce v rámci mikroregiónu
-Funkčná autobusová a železničná doprava v mikroregióne, dostatečná hustota siete miestných komunikácií
-vybudovaná telekomunikačná sieť, čiastočné pokrytie mikroregiónu infokanálo
-Rozsiahla elektrická sieť, v časti mikroregiónu existujúci rozvod zemného plynu
-VC II. Rozvoj komunálnej,sociálnej a technickej infraštruktúry so zameraním na potreby obce Boľkovce


                                              Riešenie problému
                                                   Silné stránky
                                                        Ciele

-Nedostatočne využívaný historický a prírodný potenciál územia pre cestovný ruch
-Nedostatočne udržiavané historické pamiatky v obci (kostoly,historické budovy,hrady,lokality
-Nevyužívanie územia a riadenie CR
-Nízka úroveň služieb a nedostatok ubytovacích kapacít pre cestovný ruch a jeho nesystematické rozvíjanie
-Obec Boľkovce leží v blízkosti perspektívnej dopravnej trasy Lučenec-Šalgótarján a trasy Zvolen-Lučenec Táto geografická poloha je veľmi výhodná na cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj
-Nadregionálne väzby dopravných komunikačných sieti,medzinárodné spojenie Zvolen-Lučenec Salgotarján-Hatvan-Budapešť ( smer sever-juh Lučenec-Budapešť)
-Vyznačuje sa veľkou biodiverzifikáciou územia,ktorá obsahuje pestré spoločenstvá fauny a flóry,zachovalú štruktúru prírodného prostredia
-Existencia hraničného prechodu na území Mikroregiónu Obručná medzinárodného významu
( Šiatorská Bukovinka-Somoskojfalu )
-Bohatá historická a kultúrna tradícia,kultúrne pamiatky ( hrad Šurice )
-Kultúrno-historické bohatstvo-osada ľudu popolnicových polí
-Dostatok voľných pracovných síl na trhu práce v rámci mikroregiónu
-Funkčná autobusová a železničná doprava v mikroregióne, dostatočná hustota siete miestných komunikácií

-VC III.Rozvoj a ochrana historických a prírodných hodnôt v záujme budovania základne pre rozvoj cestovného ruchu

              KĽÚČOVÉ DISPARITY A HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA

                                         Koherentné poradie disparít
                                                  Faktory rozvoja
                                                       Disparity

-Obec Boľkovce sa nachádza 15 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou,leží v blízkosti perspektívnej dopravnej trasy Lučenec-Šalgotarján a Zvolen-Košice
-Táto geografická poloha je veľmi výhodná na cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj
-Vyznačuje sa veľkou biodiverzifikáciou územia,ktorá obsahuje pestré spoločenstvá fauny a flóry,zachovalúštruktúru prírodného prostredia
-Nadregionálne väzby dopravných komunikačných sieti,medzinárodné spojenie Zvolen-Lučenec-Fiľakovo-Salgotarján-Hatvan-Budapešť,( smery Bratislava-Košice, a smer sever-juh Lučenec-Budapešť)
-Bohatá historická a kulturná tradícia,kultúrne pamiatky( hrad Šurice)
-Kultúrno-historické bohatstvo-osada ľudu popolnicových polí
-Tradícia aktívnej spolupráce v oblasti kultúry, športu a vzdelávania medzi slovenskou a maďarskou stranou
-Priaznivé pôdno-klimatické podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu
-Tradícia cezhraničnej súčinnosti, vhodný územný a prírodný potenciál pre diverzifikáciu na vidieku a pre letnú vidiecku turistiku
-Nerastné suroviny podporujíce rozvoj stavebníctva
-Dostatek voľných pracovných síl na trhu práce v rámci spádového územia obce
-Funkčná autobusová a železničná doprava v mikroregióne, dostatočná hustota siete miestných komunikácií
-Vybudovaná telekomunikačná sieť, pokrytie obce infokanálom
-Vysoká miera nezamestnanosti
-Nedostatečná technická infraštruktúra – predovšetkým chýba kanalizácia, ČOV v obci, nedobudovaná plynofikácia, nedostatečná vodovodná sieť
-Nedostatočne využívaný potenciál územia v oblasti cestovného ruchu
-Nepriaznivý demografický vývoj, slabá vzdelanostná úroveň obyvateľstva v porovnaní s inými regiónmi
-Obmedzená priepustnosť ciest medzinárodného významu
-Odchod mladých vzdelaných ľudí z obce
-Nedostatočné rozvinuté malé a sredné podnikanie na celom
spádovom území
-Majetkovo nevysporiadaná časť pozemkov
-Nedostatok finančných prostriedkov na záchranu a rozvoj historicko – kultúrnych hodnôt
-Slabá ekonomická výkonnosť v porovnaní s inými regiónmi a nedostatočný rozsah a kvalita poskytovaných služieb
-Stagnácia poľnohospodárstva
-Malý záujem a aktivit obyvateľov o rozvojové programy, prípadne riešiť problémy
-Rast počtu neprispôsobivých obyvateľov
-Slabá kúpna sila obyvateľstva
-Nízkaú roveň a nedostatok ubytovacích kapacít pre cestovný ruch

-Programová štruktúra
-Rozvoj malého a stredného podnikania a poľnohospodárskej produkcie,založenej na tradícií a miestnych danostiach obce
-Rozvoj komunálnej,sociálnej a technickej infraštruktúry so zameraním na potreby obce
-Rozvoj a ochrana historických a prírodných hodnôt v záujme budovania základne pre rozvoj cestovného ruchu
-Vytvorenie podmienok v obci pre vzdelávanie mládeže a občanov pre potrby zvýšenia zamestnanosti,podnikateľských aktivít a konkurencieschopností na trhu práce


                         INŠTITÚCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA
Najbližšie zastúpenie štátnej správy sa nachádza v mestách Lučenec a Fiľakovo. Jedná sa: Obvodný úrad; Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemkové komunikáciu; Obvodný úrad životného prostredia; Obvodný pozemkový úrad; Obvodný lesný úrad, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa.
Taktiež bankový sektor je zastúpený len v najbližších mestách, ale hlavne v meste Lučenec. Má tu svoje pobočky 11 komerčných bánk. Pobočku tu má aj Národná banka Slovenska. Ďalej sú tu pobočky zdravotných a iných poisťovní.Z hľadiska finančného trhu ako aj z iných hľadísk je pre Mikroregión Obručná centrom peňažníctva a poisťovníctva mesto Lučenec.
                                       Peňažníctvo a poisťovníctvo

Počet komerčné banky 11
komerčné poisťovne 18
pobočky zahraničných bánk 1
Bankomaty 15
-Ďalšie inštitúcie, ako Regionálna kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Regionálne poradenské a informačné centrum, Regionálna rozvojová agentúra Lučenec majú svoje zastúpenie len v meste Lučenec. Sú to inštitúcie slúžiace aj pre samotnú obec Boľkovce, ale využívanie ich služieb je na nedostatočnej úrovni. Je to z dôvodu nedostatočnej spolupráce a komunikácie. Táto by sa mala zefektívniť za účelom dosiahnutia synergického efektu. Dôležitá je vzájomná informovanosť a podpora pri realizácii projektov ako aj jednotný cieľ – rozvoj obce Boľkovce v rámci danej oblasti.
-Z hľadiska významu obce v rámci Mikroregiónu Obručná ako aj samotného regiónu Novohrad tu chýba pracovisko Banskobystrického samosprávneho kraja (záujmy inštitúcií v správe BBSK – stredné školstvo, Novohradské múzeum a galéria a pod.) a pobočka agentúry SARIO (podpora príchodu investorov).
-Hustota inštitúcií poskytujícich výchovu a vzdelávanie je v spádovej oblasti obce Šurice uspokojivá. Okrem základných škôl a materských škôl sú při základných školách zriadené i školské kluby detí. Při materských školách sú zriadené i školské jedálne Služby školských kuchýň využívajú i stravníci zo základných škôl. Kapacitne školské jedálne umožňujú stravovanie sa i ďalším stravníkom. Tento fakt môže pomôcť při riešení sociálnych otázok
Občania obce môžu využívať pôsobiace občianské združenia so zameraním na šport, kresťanstvo, charitu a poľovníctvo.

Typ Inštitúcie Boľkovce
Obecný úrad 1
Polícia -
Škola -
Škôlka 1
Učilište -
Stred.škola -
Pošta -
Lekáreň -
Zdravot.Stredisko -
Požiarna Stanica 1
Dom smútku 2
Cintorín 2

Cezhraničná spolupráca :
Cieľom cezhraničnej spolupráce je efektívnejšie fungovanie hospodárstva a prostredníctvom toho zlepšenie životnej kvality obyvateľstva na oboch stranách hraníc. Prostriedkom realizácie je cezhraničná spolupráca a jej podmienkou je, aby hranice neprekážali žiadnej progresívnej iniciatíve, slúžiacej uplatňovaniu spoločných hospodárskych záujmov. Prvým krokom je nadviazanie kontaktu a spolupráce s mikroregiónom v Maďarsku.

 

                                  EKONOMICKY AKTÍVNE OBYVATEĽSTVO
Celkove obyvateľstvo obce starne. Väčšia časť občanov sa blíži k hornej vekovej hranici. Tieto trendy sú nevyhovujúce. Môžu spôsobiť ďalšiu stagnáciu ,úpadok mikroregiónu, zlyhanie dôchodkového zabezpečenia, spomalenie hospodárskeho rastu. Na zastavenie týchto trendov je nevyhnutné zastavenie odlivu mladých vzdelaných ľudí, zvýšenie pôrodnosti vytvorením podmienok pre mladé rodiny a pod.
Z celkového pohľadu žije v obci viac mužov ako žien a tento stav sa zásadnejšie nemení už od roku 1998. Tento fakt taktiež ovplyvňuje ekonomickú situáciu regiónu. Väčšinu pracovných príležitostí pre tento mikroregión poskytuje mesto Lučenec a Fiľakovo. Štatistické údaje poukazujú na nižšie mzdy žien, čo spôsobuje nižšie celkové príjmy a tým aj výdaje a úspory v regióne.
Nízky počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva je aj z dôvodu vysokého počtu občanov rómskej národnosti a nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva v jednotlivých obciach patriacich do mikroregiónu.
Obec Boľkovce patrí do regiónu s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Banskobystrického kraja. Najpočetnejšiu skupinu evidovaných nezamestnaných tvoria uchádzači o zamestnanie so základným vzdelaním, resp. neukončeným vzdelaním z kategórie pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Väčšina nezamestnaných sa stáva apatickými a už nevyvíjajú vlastné aktivity pri hľadaní zamestnania.

                        PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA A SLUŽBY

                                       Malé a stredné podnikanie
                                                Širšie vzťahy

Ku dňu 30. 7. 2004 má v oblasti výroby, obchodu a služieb platné živnostenské oprávnenie 1 009 podnikateľov. Z toho: 18,65 % - výroba, 46,59 % - obchod, 34,76 % - služby (Údaje ŽO OÚ Lučenec)
Najviac živnostníkov má oprávnenie podnikať v oblasti maloobchodu, opravy spotrebného tovaru, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a obchodných služieb. Malé a stredné podniky sú jedným z najvýznamnejších článkov hospodárskej štruktúry. Podporovať by sa malo podnikanie v oblasti priemyselnej výroby a výrobných služieb. Ďalej podniky s vysokým stupeňom inovatívnosti, vysokou pridanou hodnotou, vysokou ziskovosťou a návratnosť investície, množstvom novovytvorených pracovných miest, prípadne iným prínosom pre mikroregión . Rast malého a stredného podnikania je aj jednou s možností samozamestnania evidovaných nezamestnaných. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci poskytuje vybraným nezamestnaným v rámci aktívnej politiky trhu práce príspevky na začatie podnikateľskej činnosti.
V regióne nie je inštitúcia, ktorá by sa ujala týchto novovzniknutých podnikateľských subjektov z hľadiska ich udržania. Za účelom podpory sú tu nasledovné inštitúcie:
Samospráva
a)Obecný úrad v obci
Každá obec musí mať záujem na rozvoji malého a stredného podnikania ako hlavného akcelerátora rozvoja obce ako aj celého mikroregiónu.
b) Banskobystrický samosprávny kraj
- podpora projektov
Štátna správa
a) Obvodný úrad – Odbor živnostenský
- poskytnutie analytických údajov
- prieskum záujmu podnikateľských subjektov
- spolupráca na systéme fungovania
b) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- poskytnutie analytických údajov
- prieskum záujmu podnikateľských subjektov
- spolupráca na systéme vzdelávania (školenia, workshopy)
Ostatné inštitúcie
a) RPIC
- praktické skúsenosti s poradenstvom pre malých a stredných podnikateľov
- skúsenosti so spoluprácou s obcami na iných projektoch
- skúsenosti s realizáciou školení pre malých a stredných podnikateľov
b) RRA Lučenec
- praktické skúsenosti s poradenstvom pre malých a stredných podnikateľov
- skúsenosti so spoluprácou s obcami na iných projektoch
- skúsenosti s vypracovaním žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov
c) SOPK
- prepojenie malé a stredné podnikanie, veľké podniky
- budovanie obchodných vzťahov a väzieb
- poradenstvo v oblasti exportu, importu
-skúsenosti s riadením projektov financovaných z predvstupových nástrojov spoločenstva
d) Akadémia vzdelávania Lučenec
- vzdelávanie na rôznych úrovniach
Väčšina z týchto inštitúcií má rôzne pole pôsobnosti a kompetencií. Ich aktivity sú často nezávislé a vzájomne neskoordinované.
Chýba však zariadenie, ktoré by všetky tieto inštitúcie spojili za účelom sinergického efektu – napr. podnikateľský inkubátor.
Jednou z prekážok rozvoja malého a stredného podnikania sú aj vysoké ceny nájomného a služieb, ktoré sú pre začínajúcich podnikateľov nedostupné.
                                                PRIEMYSEL
                                              Širšie vzťahy
-Priemyselná výroba bola v okrese Lučenec z hľadiska rozsahu a štruktúry od roku 1990 neustále redukovaná a doposiaľ prechádza transformačným procesom.
-Odvetvová štruktúra
V súčasnosti najdôležitejším odvetvím je priemysel stavebných hmôt a potravinársky priemysel, ktoré sú v regióne lokalizované na báze domácich surovín. Tieto sú rozšírené o kovospracujúci,opravárenský,nábytkársky a textilný priemysel.
Prehľad najdôležitejších priemyselných podnikov pre Mikroregión Obručná
                                              Strojársky priemysel
THORMA VÝROBA s.r.o. Fiľakovo -výroba ohrievacích telies
CRAMER s.r.o. Fiľakovo- výroba záhradných krbov, grilov
Estap s.r.o. Fiľakovo-výroba vaní a sprchovacích miest
                                      

                                            Výroba stavebných hmôt
BLOOMSBURY PACIFIC SLOVAKIA a.s. Lučenec-výroba keramických obkladov a dlaždíc
                                        

                                        Drevospracujúci priemysel
EKOLTECH s.r.o. Fiľakovo-výroba nábytku
Rozvoj hospodárstva okresu koncom 90-tych rokov úplne stagnoval.Viaceré podniky neustále zápasia s vážnymi odbytovými ťažkosťami,dostávajú sa do platobnej neschopnosti a prechádzajú do konkurzného konania.
Hlavné úsilie k udržaniu sa v konkurencii na domácom a zahraničnom trhu je potrebné zamerať na modernizáciu technologických zariadení,inováciu výrobkov a dosiahnutie ich vysokej kvality
Rizikové faktory
Medzi najzávažnejšie problémy s ktorými zápasia podnikateľské subjekty patria:
-stagnácia trhu
-platobná nedisciplinovanosť odberateľov
-podkapitalizácia firiem,nízka úroveň technológie
-časté legislatívne zmeny
-nedostatočné úverové zdroje
-colné a legislatívne bariéry
-nízka kúpna sila obyvateľstva
Perspektívy priemyselnej výroby
Z nerastných surovín sú na území okresu pre ťažobné účely najvýznamnejšie zásoby nerudnej surovinovej základne,ktoré vytvárajú redpoklady pre rozvoj miestneho priemyslu.

                                                       SUROVINA
                                                 LOKALITA LOŽISKA

Tehliarské suroviny-Fiľakovo
Zlievarenské piesky-Šíd
Tufy a piesky-Radzovce
Andezit (drobné a hrubé kamenivo )-Šiatorská Bukovinka
Stavebný a dekoračný kameň-Rátka
Bazalt (kamenárska výroba, stavebný materiál )-Čamovce,Belina, Šiatorská Bukovinka
Štrkovina-Šiatorská Bukovinka

 

 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár


791212

Úvodná stránka