Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Boľkovce

Ako vybaviť?

 


                                                     Ako vybaviť?

 

 

                                        SPRÁVA DANÍ A POPLATKOV

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostik daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004 potrebujete:

-list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru pozemkov a stavieb)
-tlačivo daňového priznania MF/012116/2004-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a)-daň z pozemkov
b)-daň zo stavieb
c)-daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

V prípade uplatnenia oslobodenia od dane z nehnuteľnosti je potrebné doložiť nasledovné doklady:
-vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy,
-občiansky preukaz,
-posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (ZŤP).

Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo poštovou poukážkou.

 

                                  OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN:

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

                                             Osvedčovanie podpisov.

-K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
-Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 2,00 EUR, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

                                                Osvedčovanie listiny.

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 2,00 EUR ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

 

                                               STAVEBNÉ KONANIE:

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác.V ohlásení musí byť uvedené:
-meno, priezvisko, adresa stavebníka
-účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti
-ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
-ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

K ohláseniu sa pripojí:
-doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
-jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach a stavebné riešenie stavby
-jednoduchý technický opis stavby
-rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Boľkovciach.

                                              Územné rozhodnutie.

Druhy rozhodnutia:
-rozhodnutie o umiestnení stavby
-rozhodnutie o využití územia
-rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme
-rozhodnutie o stavebnej uzávere

K vydaniu územného rozhodnutia sa pripojí:
-návrh a doklady v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
-správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov ( položka 59)

 

                                              Stavebné povolenie.

Zákon č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a noviel.
K vydaniu stavebného povolenia sa pripojí:
-žiadosť spolu s dokladmi v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
-projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach v zmysle § 9 citovanej vyhlášky
-správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.

 

 

                                              Kolaudačné rozhodnutie. 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa priloží:
-návrh a doklady v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
-správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov ( položka 62a)

Vzory žiadostí alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Mestskom
úrade v Lučenci- spoločná stavebná úradovňa.

 

 

                                     EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA:

                                       Prihlasovanie na trvalý pobyt.

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
-občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
-rodný list
-list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt
–súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
1 ks odhlasovací lístok

(potrebné tlačivá - na obecnom úrade)

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,00 EUR- v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.
Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasujete na trvalý pobyt.

Prihlasovanie na prechodný pobyt.

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
-rodný list
-list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt
-súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od – do najviac však na 5 rokov. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt.
1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu na REGOB
(tlačivá na obecnom úrade)

                                        Vybavenie občianskeho preukazu


Vybavenie 1. občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať:

-1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB

-S tlačivom oznámenie zmeny trvalého pobytu je potrebné následne navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie.

-Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť zákonného zástupcu.

-Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti.

-K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné požiadať na obecnom úrade – evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte.

-S uvedeným potvrdeným dokladom, je potrebné následne navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci.

 

 

ZÁPIS DO EVIDENCIE SHR:

Zápis do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov.
Zápis do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov sa uskutoční na základe
predloženej žiadosti žiadateľa.
Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok - v zmysle zák. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch.

 

 

                                                         Výrub drevín

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1.Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny podáva sa žiadosť na tento úrad.

2.Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3.Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4.Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00- €  (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, X. časť položka 160).

5.Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6.Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7.Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce, alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8.Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9.Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.
Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

 

RYBÁRSKE LÍSTKY

V zmysle zákona č. 246/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve vydávajú obce rybárske lístky. Pri vybavovaní na Obecnom úrade Boľkovce je potrebné si priniesť občianksy preukaz a poplatok sa platí v hotovosti.

Poplatok:
ročný: 7,00€
trojročný: 17,00€
ročný pre deti: ZDARMA

TEL: 047 4394144. email: bolkovce@slovanet.sk

                            Doba vybavenia: najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

 

 

Súpisné číslo

VYDANIE ROZHODNUTIA O URČENÍ, ZMENE ALEBO ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA ALEBO INFORMÁCIA O URČENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Poplatok: bez poplatku

TEL: 047 4394144. email: bolkovce@slovanet.sk

Doba vybavenia: najneskôr do 30 dní od podania žiadosti

 

Formuláre: žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, ktorá je k dispozícii na obecnom úrade, kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o ukončení stavby vydané oddelením stavebného poriadku, list vlastníctva

 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár


791186

Úvodná stránka