Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Boľkovce

Všeobecne záväzné nariadenia

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Boľkovce

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBEC Boľkovce.č. 3/2007 Obecné zastupiteľstvo v Boľkovciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Boľkovce

 

                                                             § 1

                                             Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu a záverečného účtu, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu Obce Boľkovce. Ustanovujú pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce, ako aj kontrolu ich dodržiavania.

Zásady upravujú proces prípravy, schvaľovania a rozboru hospodárenia rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov obce, stanovenie kompetencií v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia.

 

                                                            § 2

                                                 Základné pojmy

Opatrením Ministerstva financií SR sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia platná pre zostavenie rozpočtu obce na príslušný rok.
Rozpočtová klasifikácia obsahuje funkčnú a ekonomickú klasifikáciu. Funkčná klasifikácia predstavuje 5 – miestny číselný kód, pričom prvé dvojčíslie určuje oddiel, tretie číslo skupinu, štvrté číslo triedu a piate číslo podtriedu a umožňuje sledovať výdavky Obce Mýtna podľa ich účelu a na medzinárodné porovnávanie. Ekonomická klasifikácia je 6 – miestny číselný kód, pričom prvé trojčíslie predstavuje položku a druhé trojčíslie podpodložku za účelom triedenia rovnorodých príjmov a výdavkov. Okrem toho sa jednotlivé druhy príjmov a výdavkov rozpočtu označujú kódmi zdrojov, ktoré sú obsiahnuté v príručke MF SR na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2006 – 2008.

 

                                                             § 3

                                                   Rozpočet obce

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené aj finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na území obce. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z.z. sa zostavuje viacročný rozpočet na obdobie troch rozpočtových rokov, ktoré sú zhodné s kalendárnymi rokmi. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako ročný rozpočet, ale obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročný rozpočet na prvý rok. Príjmy a výdavky navrhované na druhý a tretí rok viacročného rozpočtu nie sú záväzné. Viacročný rozpočet sa prvýkrát zostavuje počnúc rozpočtom na rok 2007.

Rozpočet obce obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou a môže obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, ak sa plnia spoločné úlohy.
V rozpočte sa uplatňuje aktuálne jednotlivé triedenie príjmov a výdavkov a aktuálna jednotná rozpočtová klasifikácia / Opatrenie MF SR /.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky / bežný rozpočet / a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky / kapitálový rozpočet /.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a poskytnuté návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

 

                                                            § 4

                                              Rozpočtový proces

Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Pôsobnosť jednotlivých subjektov v procese tvorby rozpočtu obce je nasledovná :

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a materiálno – technické záležitosti súvisiace s tvorbou návrhu rozpočtu. Za tým účelom :
-zabezpečuje odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne a úplné vypracovanie návrhu rozpočtu obce,
-sústreďuje požiadavky od komisií na zahrnutie do rozpočtu obce,
-sumarizuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
-na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály, rozbory, analýzy.

 

Starostka obce:
-riadi a usmerňuje práce vo vypracovaní návrhu rozpočtu obce,
-vypracúva konečnú verziu návrhu rozpočtu obce a predkladá ho k prerokovaniu komisii finančnej a správy obecného majetku,
-konečnú verziu návrhu rozpočtu prejedná so zástupcom starostu, ako aj hlavným kontrolórom obce, ktorý k predkladanému návrhu rozpočtu obce spracúva odborné stanovisko.
-návrh rozpočtu obce predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce.

Predtým však ho zverejní najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

Pri spracúvaní návrhu rozpočtu obce zohľadňujú subjekty predovšetkým potrebu finančných prostriedkov na dokončenie, resp. dokončovanie rozostavaných investičných akcií a úloh z predchádzajúceho obdobia.

 

 

                                                             § 5

                                    Príjmy a výdavky rozpočtu obce

Príjmami rozpočtu obce sú :
a/-výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu / z. 582/2004 Z.z./
b/-nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa toho alebo osobitného zákona,
c/-výnosy z finančných prostriedkov obce,
d/-sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
e/-dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
f/-podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu / z. 564/2004 Z.z. /,
g/-dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
h/-ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
i/-účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov / napr. Z. 369/1990 Zb. /,
j/-prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k/-iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú príjmy uvedené pod písm. a – f.

 

Obec môže na splnenie svojich úloh použiť :
a/-združené prostriedky
b/-zisk z podnikateľskej činnosti
c/-návratné zdroje financovania
d/-prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 

Výdavkami rozpočtu obce sú :
a/-záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,
b/-výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c/-výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d/-výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e/-záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektmi na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť,
f/-výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g/-úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov a návratných finančných výpomocí,
h/-výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu výnosov z nich,
-iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môžu byť z rozpočtu obce poskytnuté dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Ak obec spolupracuje s inými obcami na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo spolu založia právnickú osobu podľa osobitného predpisu, môže obec vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku tejto právnickej osoby alebo ako členský príspevok.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce nemôže zvýšiť dlh obce na konci rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

Osobitné výdavky obce sú výdavky na reprezentačné a propagačné účely a to :
a/-pohostenie pri oficiálnych návštevách na výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,
b/-občerstvenie účastníkov porád, obchodných rokovaní, rokovaní obecného zastupiteľstva a iných pracovných príležitostí,
c/-na propagáciu a reklamu obce.
Pre účely týchto zásad sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva zásadné otázky rozvoja obce.
Za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aperitív a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie.
Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program.
Starostka obce môže zahraničnej delegácii a výnimočne v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky nutnej miere poskytnúť primeraný dar.
Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske a iné spoločenské dôvody. O výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely rozhoduje starostka obce.
Osobitné výdavky sa uhrádzajú v najnutnejšej miere, pri zachovaní maximálnej hospodárnosti a vecnej podloženosti.

 

 

                                                             § 6

                            Pravidlá rozpočtového hospodárenia obce


1.Rozpočet obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu a povinne sa zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie príjmov a výdavkov.

2.Rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

3.Príjmami bežného rozpočtu sú všetky príjmy podľa § 5 týchto „Zásad“ a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, okrem príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív, príjmov z realizácie finančného majetku, príjmov z kapitálových grantov a transferov a príjmov z predaja majetkových účastín, ktoré sú povinne príjmami kapitálového rozpočtu.

4.Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch. Výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto na vyčerpaných prostriedkov.

5.Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovanie, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

6.Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

7.Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť na krytia výdavkov prostriedky rezervného fondu. Z tohto titulu môže vzniknúť aj schodok bežného rozpočtu.

8.Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu sa môžu použiť príjmy kapitálového rozpočtu za podmienky ich vrátenia do termínu použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtovaného roka.

9.Obec v priebehu rozpočtovaného roka sleduje vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu s cieľom zabezpečenia jeho vyrovnanosti ku koncu rozpočtovaného roka. Za tým účelom vykonáva nevyhnutné zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov.

 

                                                             § 7

                                           Rozpočtové provizórium

Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31.decembra bežného roka, riadi sa hospodárenie obce v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom. To znamená, že výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce schváleného za predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania a výdavky na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.
V čase rozpočtového provizória sa nesmú vykonávať nasledovné operácie :
a/-prijímať úvery
b/-poskytovať finančné výpomoci fyzickým a právnickým osobám
c/-začínať nové investičné akcie
d/-realizovať nákupy hmotného a nehmotného investičného majetku.

 

                                                              § 8

                     Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho rka  a to len na účely, na ktoré boli schválené rozpočtom.
Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené účely a za vopred stanovených podmienok. Podliehajú ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.
Prebytky hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadajú. Sú zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce.
Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná obec predovšetým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, prípadne z ďalších mimorozpočtových zdrojov.

 

                                                             § 9

                                              Rozpočtové opatrenia

Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá nebola uvedená v rozpočte obce, možno ju realizovať rozpočtovým opatrením.
Rozpočtové opatrenia sú :
a/-presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b/-povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c/-viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov.
Presuny rozpočtových prostriedkov pri ktorých dochádza k zmene len v rámci jednotlivých kategórií príjmov a výdavkov, bez zmeny celkovej výšky a štruktúry schváleného rozpočtu, môže vykonať starosta obce v súčinnosti so zamestnancom obce zodpovedným za rozpočet.
Obec je oprávnená prekročiť povolený limit výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o prostriedky :

a/-prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,
b/-prijaté na základe zmluvy o združení,
c/-prijaté od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu,
d/-prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
e/-prijaté z úhrad stravy
f/-získané z príjmov z podnikateľskej činnosti po zdanení.

Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia. O viazaní rozpočtových prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Viazané prostriedky sa nemôžu použiť bez súhlasu orgánu, ktorý o viazaní rozhodol.

Obec je povinná o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu roka viesť operatívnu evidenciu.

 

                                                              § 10

                                                Peňažné fondy obce

Obec vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov sú :
a/-prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b/-zostatky týchto fondov z minulých rokov,
c/-zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení.
Zostatky peňažných fondov sa koncom roka nepredajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Obec vytvára mimorozpočtový peňažný fond – rezervný fond.
Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, pričom minimálny prídel je 10 % z prebytku hospodárenia vyčísleného pri schvaľovaní záverečného účtu obce.
Rezervný fond sa použije na nasledovné účely :
a-krytie kapitálových a výnimočne bežných výdavkov nezabezpečených rozpočtom,
b/-krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,
c/-nepredvídané udalosti uvedené v § 6 ods. 7 týchto „Zásad“.

 

                                                             § 11

                                                 Záverečný účet obce

Po skončení kalendárneho roka obec súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.
Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k iným subjektom, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu vyššieho územného celku.

Obec je povinná dať si overiť ročnú účtovnú závierku audítorom.

Prebytok hospodárenia rozpočtu obce je po skončení kalendárneho roka zdrojom tvorby rezervného fondu. Prípadný schodok hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sú na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Uvedené nevyčerpané finančné prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch.

Záverečný účet obce obsahuje :
a/-údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov,
b/-bilanciu aktív a pasív,
c/-prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d/-prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
e/-údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce.
Návrh záverečného účtu obce predkladá na rokovanie obecnému zastupiteľstvu starostka obce. Hlavný kontrolór obce predkladá k záverečnému účtu obce odborné stanovisko.
Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Rozhoduje tiež o použití prebytku rozpočtového hospodárenia obce alebo o spôsobe úhrady schodku.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov :
a/-celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b/-celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami, obecné zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

Návrh záverečného účtu obce musí byť prerokovaný najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 

                                                               § 12
                      Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na krytie kapitálových výdavkov. Výnimočne sa môžu použiť návratné zdroje financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za podmienky, že dlh bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

Obec môže vystupovať len do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Obec nesmie prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak :
a/ celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR.

 

                                                               § 13

      Kontrola rozpočtového hospodárenia a zodpovednosť za hospodárenie

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce kontroluje obecné zastupiteľstvo.
Túto úlohu zabezpečuje prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.

Za efektívne a hospodárne využívanie prostriedkov rozpočtu zodpovedá starostka obce. Starostka obce predkladá správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce do obecného zastupiteľstva 1 – krát polročne.

 

                                                               § 14

                                          Osobitosti v rozpočtovej sfére

Obec môže určiť, že niektoré subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu budú hospodáriť len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Príjmy a výdavky týchto vnútorných organizačných jednotiek je obec povinná zúčtovať najneskôr do konca rozpočtového roka.

Ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť musia byť v plnej výške kryté výnosmi z nej. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení zostáva v plnom rozsahu obci ako doplnkový zdroj financovania.

 

                                                               § 15

                                        Ozdravný režim a nútená správa

1.Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak obec neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

2.Ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 1, obec je povinná do 3 dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť Ministerstvu financií SR a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu vrátane návrhu ozdravného rozpočtu. Zároveň je starosta obce povinný predložiť návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov podľa ods. 1 na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu do 15 dní od vzniku uvedených skutočností. Ozdravný rozpočet nie je potrebné členiť na bežný a kapitálový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo je povinné prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu do 15 dní od jeho predloženia.

3.Počas ozdravného režimu sa môžu prostriedky čerpať len v súlade s ozdravným rozpočtom, pričom každé použitie finančných prostriedkov obce musí vopred písomne odsúhlasiť hlavný kontrolór obce. Zároveň je povinný obecnému zastupiteľstvu predkladať písomnú správu k ozdravnému režimu, k ozdravnému rozpočtu a ku každej správe o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu.

4.Starosta je povinný pravidelne mesačne predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva správu o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu.

5.Ministerstvo je oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy nad obcou, ak nastali skutočnosti uvedené v bode 1 a obec nezaviedla ozdravný režim, alebo ak ozdravný režim zavedený obcou neviedol k náprave a tieto skutočnosti naďalej pretrvávajú.

6.Obec je povinná do siedmich dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy zriadiť v banke osobitný účet nútenej správy a previesť na tento účet všetky zostatky peňažných prostriedkov. Počas nútenej správy plynú všetky príjmy obce na osobitný účet nútenej správy okrem príjmov, ktoré je obec povinná viesť na samostatných účtoch podľa osobitného zákona.

7.Obec je povinná do siedmich dní doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie zverejniť spôsobom v obci obvyklým. Zároveň je povinná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy zostaviť a schváliť krízový rozpočet.

8.Ministerstvo financií môže rozhodnúť o zrušení nútenej správy na základe návrhu núteného správcu, žiadosti obce, alebo ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie.
Príjmy a výdavky uskutočnené počas nútenej správy obec po zrušení nútenej správy zúčtuje so schváleným rozpočtom obce.

 

                                                              § 16

                                 Porušenie finančnej disciplíny a sankcie

Porušenie finančnej disciplíny je neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov rozpočtu obce a neoprávnené použitie finančných prostriedkov, s ktorými hospodária rozpočtové a príspevkové organizácie obce. Za porušenie finančnej disciplíny sa považuje aj nedodržanie podmienok, za ktorých sa rozpočtové prostriedky poskytli.

Subjekty, ktoré porušili finančnú disciplínu, sú povinné odviesť neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu prostriedkov do rozpočtu obce.

Vrátené sumy sú podľa predchádzajúceho bodu príjmom rozpočtu obce vrátane sankcií uplatnených podľa osobitných predpisov.

V prípade porušenia finančnej disciplíny príslušnými zamestnancami obce rozhodne o miere ich zodpovednosti starostka obce.

 

                                                              § 17

                                              Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky týchto „Zásad“ schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Odo dňa účinnosti týchto „Zásad“ sa rušia Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Boľkovce.Zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Boľkovciach číslo 10/3 zo dňa 29.03.2007.Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.


D o p l n o k č. 1

V § 9 Rozpočtové opatrenia sa za písmeno e doplní odsek, ktorý znie:
Zmeny rozpočtu, pri ktorých sa mení výška alebo štruktúra príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
môže vykonávať:

- starosta obce sám vo výlučnej právomoci do výšky
100 tis. Sk

-Doplnok č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zásad ... a ostávajú v platnosti nezmenené.

-Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Boľkovce bol schválený uznesením OZ v Boľkovciach č. 4/2008 zo dňa 31.01.2008

-Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Boľkovce nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

 

 

 

 

Margita Sedliaková
starostka obce

 


webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


808704

Úvodná stránka