Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Boľkovce

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boľkovce č. 5/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boľkovce č. 5/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Obecné zastupiteľstvo v Boľkovciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 24 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.

 


                                                               § 1
                                                 Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce Boľkovce, ktoré rozhoduje o:
a)-podmienkach poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“),
b)-o výške dávky,
c)-povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume, ako patrila,
d)-vykonávanie kontrolnej činnosti
.


                                                                § 2
                                              Dávka v hmotnej núdzi
1.-Dávka v hmotnej núdzi je upravená § 10 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.

2.-Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

3.-Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona je možné poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa /ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby/ a na mimoriadne liečebné náklady.

4.-Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

5.-Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.


                                                                 § 3
                                      Jednorázová dávka v hmotnej núdzi
1.-Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov.

2.-Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania dávky sa považujú výdavky spojené:
a)-s nákupom nevyhnutného ošatenia
b)-s nákupom na základné vybavenie domácnosti
c)-s nákupom na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa / ktoré
nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby/
d)-s mimoriadnymi liečebnými nákladmi

 

 
                                                            
   § 4
                                                        Výška dávky
1.-O výške dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo /v časovej tiesni starosta obce/, po prejednaní v sociálnej komisii, ktorá sa účelovo vytvorí na prejednanie konkrétnej sociálnej dávky, s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v rozpočte obce, ako aj na plnenie záväzkov žiadateľa voči obci a jeho spoluprácu so základnou školou, resp. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci.

2.-Maximálna hranica poskytnutej dávky :
a)-podľa § 3 ods. 2 písm. a) je 1.000,-Sk na osobu
b)-podľa § 3 ods. 2 písm. b) je 2.000,-Sk na osobu
c)-podľa § 3 ods. 2 písm. c) je 500,-Sk na dieťa
d)-podľa § 3 ods. 2 písme. d) je 5.000,- Sk na osobu
Dávka sa môže poskytnúť jedenkrát ročne, len formou nákupu zamestnancami obecného úradu /§ 3,-odst. 2, písm. a) – c)/. V prípade poskytnutia dávky súvisiacej s mimoriadnymi liečebnými nákladmi sa forma úhrady dohodne osobne so zamestnancami obecného úradu, resp. postup určí starostka obce.
V prípade žiadosti o poskytnutie dávky opakovane v priebehu jedného roka, po posúdení oprávnenosti žiadosti, o tejto rozhodne obecné zastupiteľstvo.

 


                                                               § 5
                                                    Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a)-Hlavný kontrolór obce Boľkovce
b)-Obecné zastupiteľstvo obce Boľkovce

 


                                                                 § 6
                                         Spoločné a záverečné ustanovenia
1.-Žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi sa podávajú na predpísanom tlačive, ktoré
tvorí prílohu tohto VZN.

2.-Náležitosti, ktoré nie sú upravené v tomto VZN sa riadia Zákonom č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.

Obecné zastupiteľstvo v Boľkovciach sa uznieslo na vydaní VZN č.5/2007 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi dňa 14.12.2007 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Boľkovce t.j. 1.1.2008

Bolo vyložené na obecnej tabuli: 15.12.2007
zložené: 30.12.2007

 

 

 

 

                                                       Margita Sedliaková
                                                         starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


808722

Úvodná stránka